2020-07-28
Parkering – Beryllgatan 100-104

Från och med den 1 augusti ansvarar Securitas för parkeringen på Beryllgatan. Max 1 tillstånd per lägenhet. Det finns 20 parkeringsplatser i området. Inga fasta platser. Du parkerar där det finns markerad plats. Kostnad 200:-/månad. Gå in på  https://parkera.se/beryllgatan och anmäl dig och betala. Din kod är adress och lägenhetsnummer, exempelvis 104-1101.

Gästparkering Betalas via Parkster-appen och kostar 15 kr /tim, max 24 timmar. Vid frågor om parkeringsbot kontakta Hojabs kundtjänst: 08-735 29 99, www.hojab.se Avgifter - Ogiltig parkering på handikapp plats 1 300 kr. - Parkering på plats avsedd för särskilt fordonsslag, 1 000 kr - Parkering utanför markerad plats/parkeringsförbud, 800 kr - Parkering utan giltigt tillstånd från 600 kr

PARKING PERMIT APPLIES FROM 1st of August.

From August 1st Securitas Parkeringsservice Beryllgatan, Maximum 1 permit per apartment. There are 20 parking spaces in the area. No fixed places, you park where there are marked places. Cost SEK 200/month. Visit https://parkera.se/beryllgatan   and sign up and pay. Your permit code is address and apartment number, e.g. 104-1101. Guest Parking Paid via Parkster App and costs SEK 15/hour, max 24 hours. For questions about parking fines please contact Hojab: 08-735 29 99, www.hojab.se Fine structure - Invalid handicap parking, SEK 1 300 - Parking on area reserved for special vehicle types, SEK 1 000 - Parking outside assigned parking area or where parking is not allowed at all, SEK 800 - Parking without valid permit, minimum amount SEK 600.
Tillbaka