2020-07-16
Parkering – Nekvägen 27 och 29

PARKERINGSTILLSTÅND GÄLLER FRÅN DEN 1 AUGUSTI

Från och med den 1 augusti blir det böter om du inte har tillstånd, inte står inom markerat område eller inte har betalt gästparkering. Max 1 tillstånd per lägenhet. Det finns 40 parkeringsplatser i området. Inga fasta platser. Du parkerar där det finns markerad plats. Kostnad 200:-/månad. Gå in på  https://parkera.se/comodo  och anmäl dig och betala. Din tillståndskod är adress och lägenhetsnummer, exempelvis 27-1008.

Gästparkering Betalas via Easy Park / Parkster-appen och kostar 15 kr /tim, max 24 timmar. Vid frågor om parkeringsbot kontakta Hojabs kundtjänst: 08-735 29 99, www.hojab.se Avgifter - Ogiltig parkering på handikapp plats 1 300 kr. - Parkering på plats avsedd för särskilt fordonsslag, 1 000 kr - Parkering utanför markerad plats/parkeringsförbud, 800 kr - Parkering utan giltigt tillstånd från 600 kr

PARKING PERMIT APPLIES FROM 1st of August.

From August 1st  you will be fined if you do not have a valid parking permit, have not parked in a marked parking lot or have not paid the guest parking fee. Maximum 1 permit per apartment. There are 40 parking spaces in the area. No fixed places, you park where there are marked places. Cost SEK 200/month. Visit https://parkera.se/comodo and sign up and pay. Your permit code is address and apartment number, e.g. 27-1101. Guest Parking Paid via Easy Park / Parkster App and costs SEK 15/hour, max 24 hours. For questions about parking fines please contact Hojab: 08-735 29 99, www.hojab.se Fine structure - Invalid handicap parking, SEK 1 300 - Parking on area reserved for special vehicle types, SEK 1 000 - Parking outside assigned parking area or where parking is not allowed at all, SEK 800 - Parking without valid permit, minimum amount SEK 600.
Tillbaka